„Съхраняване на архитектурните и културни паметници на гр.Варна“ – част 1

(извадка от лекция изнесена пред „Студентски иновационен център“ при ИУ-Варна на 11.05.2017 год) Кои сгради са паметници на архитектурата и защо има необходимост те да бъдат съхранявани? Материалната среда, осигуряваща реализацията на основните функции на градския живот е най-трайната следа за качествата и спецификата на човешкия живот през различните стадии на развитие на обществото. Запазват […]

пълна публикация

СВИВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЛОШИ ДИСЦИПЛИНАТА И ЗАСИЛИ КОРУПЦИЯТА

В-к „Сроител” бр.33 , 15 август 2014 год „Юнион корект Варна” ООД изпълнява инженерингови поръчки в областта на високото строителство. Проектираме и изпълняваме сгради, изпълняваме реконструкции и ремонти, реставрираме паметници на архитектурата. Сертифицирани сме по ISO . През последните години поддържаме критериите на БСК за фирми Първа група – втора категория. Продължилата повече от 5 […]

пълна публикация

Рецензия ОУП 2009

РЕЦЕНЗИЯ ОТ АРХ. ДИМИТЪР ПЕТРОВ СТЕФАНОВ ИЗГОТВЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КОРИГИРАНИТЕ „ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ- УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. ВАРНА И ОБЩИНА ВАРНА“ И „СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ“ Разбирам,че изработката на ОУП на град като Варна  е изключително сложна задача. От една страна това са последствията от радикалните промени в […]

пълна публикация

Европа има интерес от проекта Русе-Варна

Архитект Д.Стефанов Позвънете – вторник, 12 август 2008г. – Г-н Стефанов, наскоро зас­танахте начело на Съюза на архитектите във Варна, как виж­дате развитието му? – Съюзът на архитектите е ста­ра организация, с идеална цел, която съществува от много години. Той работи за изграждане на хармонична жизнена среда и защитава професията на архитекта във всички нейни […]

пълна публикация

Да не се допуска високо строителство в центъра

Архитект Д.Стефанов Черно море – четвъртък, 7 август 2008г. Варненското дружество на Съюза на архитектите в Бълга­рия многократно е декларира­ло, че не трябва да се допуска високо строителство в цент­ралната част на града. Това обяви председателят на САБ – Варна, Димитър Стефанов преди обсъждането на проек­та на Общия устройствен план, което се проведе снощи във […]

пълна публикация

Най-после узряхме за модерна архитектура

Архитект Д.Стефанов Черно море – вторник, 23 юни 2009г. – Варна винаги се е славела като красив град. Как се отрази на облика му новото стро­ителство през 90-те го­дини? Какви поуки мо­гат да се извлекат за­напред? –  Всеки период от раз­витието на града от неговото създаване до днес е имал масови и предста­вителни сгради. С […]

пълна публикация

Варна се развива на принципа на водата

Архитект Д.Стефанов Български домове – май 2008г. – Арх. Стефанов, каква е ролята на Съюза на архитектите – Варна? – Съюзът на архитектите като творческо-професионална организация има за цел да защитава интересите на обществото в областта на архитектурата. Оценявайки мястото на САБ, мисля, че в рамките на възможностите ни е да изпълняваме тази функция, като […]

пълна публикация

Крайните квартали ще стават по-комфортни за живеене

Архитект Д.Стефанов В-к „НАРОДНО ДЕЛО” – четвъртък, 28 февруари 2008г. – Какво очаква варненска­та архитектурна колегия от новия Общ устройствен план, който предстои да бъде приет? –  Архитектурната колегия очаква с приемането на ОУП да приключи етапа на забраните за проектиране в определени райони, както и по трасетата на бъдещите автомагистрали. На­дяваме се най-после да […]

пълна публикация

Строителните забрани не бива да пресичат инвестиционния интерес

Архитект Д.Стефанов НД – петък, 12 май 2006г. – Арх. Стефанов, на­шумя въпросът за строителните забра­ни във Варна, от какво бяха продиктувани? – Строителните заб­рани бяха напълно навременна мярка. Причи­ната, която ги предизвика, е невъзможността на общината да се справи със скоростта на механичното разра­стване   на   града   и невъзможността     с традиционно предвижданите  в  общинския бюджет […]

пълна публикация

Един ден във Варна ще има небостъргачи

Архитект Д.Стефанов НД – четвъртък, 19 април 2007г. – Много се строи, престиж­но ли е днес да си архитект? – Не мисля, че е престижно. Даже в известна степен ми е обидно. Защото архитектът, особено в преходния период, беше поставен на колене отвсякъде. В общи линии никой не го брои за нищо. Ние вина­ги сме […]

пълна публикация

Искам да стана архитект, за да помагам на хората

Архитект П.Стефанов НД – вторник, 8 ноември 2005г. Петър Стефанов в роден във Варна преди 22 години. Завършва руското училище с изучаване на френски език. От четири години следва Архитектура във Версайското архитектурно училище в Париж. Това лято извара официалния си стаж по специалността в родния град, във фирма „Юнион Корект“ ООД, управител на която […]

пълна публикация

Франция ми предложи алтернатива

Архитект П.Стефанов Позвънете – 15 септември 2005г. – Как избра точно Франция за следването си? – От малък исках да уча архитектура, и когато набли­жи времето да се реши къде, синът на наши семейни при­ятели се върна през лятната ваканция от Франция. Той учеше Архитектура и разказа доста инте­ресни неща за образованието там и това, […]

пълна публикация

Новите строежи в комплексите не бива да развалят комфорта им

Архитект Д.Стефанов НД – вторник, 21 декември 2004г – Арх. Стефанов, мно­го се шумя около новия закон, който въведе ми­нимални цени за проектирането. Реално нови­те тарифи са в сила от 1 септември, можем ли вече да говорим за първи резултати от прилага­нето им? –   Както е известно, Законът за Камарите на архитектите и инженерите в […]

пълна публикация

Варна първа по развитие сред евроградовете

Архитект Д.Стефанов „Позвънете” – 25 октомври 2004г. – Арх. Стефанов, как ще комен­тирате архитектурната среда на Варна от последните години с ог­лед гъстота, естетика, панели? –  Варна е един от най-красивите български градове, с богата история и много паметници на архитектура­та. Всичко това имаше сериозно раз­витие през годините на комунизма в посока уедряване на града […]

пълна публикация

Нови строежи по „Княз Борис I“, но само при решено паркиране

Архитект Д.Стефанов НД – сряда, 21 юли 2004г. – Арх. Стефанов, от­ношението към съхра­няването на архитек­турното наследство на Варна не е еднознач­но – има много хубави примери и в същото време немалко случаи на груба арогантност, включително отписва­не на сгради от списъка на защитените обекти, за да бъдат съборени. Защо става така? Градът е като […]

пълна публикация

Ще ремонтират фоайето на филиала на театъра

Архитект Д.Стефанов Черно море – четвъртък, 15 април 2004 Актрисата Дафинка Да­наилова, директор на Дра­матичния театър „Стоян Бъчваров“, искаше да спо­дели с варненци идеята си за ремонт и реконструкция на фоайето на Филиала. На това беше посветена вчерашната среща с пред­ставители на Общината и Общинския съвет, журна­листи и интелектуалци с ръководството на трупата. Последният ремонт […]

пълна публикация

В Париж от любопитство, без еднопосочен билет

Архитект П.Стефанов НД – вторник, 5 август 2003г. Първото ми впечатление от Париж бе още на Аерога­рата. Бях на 18 години. Майка ми искаше да съм максимално подготвен за по-на­татъшния си самостоятелен живот и летях със 107 кило­грама багаж. Наложи се да чакам микробус отпред в продължение на 6 часа и си казах, че приключението […]

пълна публикация

Варна накъде?

Архитект Д.Стефанов Строителство и градът – 31 март – 6 април 2003г. Развитието на град Варна интересува всички, които живеят в него, още повече хора­та, които го изграждат, тъй като те са пряко свързани с този про­цес. През последните ня­колко години настъпи­ха сериозни промени в структуроопределящи­те и градообразуващи фактори за развитието на града, продиктувани от […]

пълна публикация

Стара Варна трябва да запази уникалния естетически климат

Архитект Д.Стефанов В-к НАРОДНО ДЕЛО – понеделник, 3 ноември 2003г. – Арх. Стефанов, кaкво показа тазгодишни­ят строителен салон във Варна? –  Не бяха много участ­ниците на Варненския строителен салон, но това за мен не е основния критерий за оценка. Най-важното е, че той показа Възход в развитието на строител­ството. Във всички слу­чаи построеното през изтеклата […]

пълна публикация

Винаги ме е привличал занаятът – нещото което правиш с ръцете и главата си и никой не може да ти го отнеме

Архитект Д.Стефанов Бизнес Стил – Април 2002 Има ли някаква случка в детството Ви или във Вашата семейната история, която Ви насочи към архитектурната професия? Роден съм в Търговище. В рода си нямам строители или архитекти, но мога с гордост да кажа, че баща ми е природен строител, защото и до ден днешен ако някой […]

пълна публикация

За отношенията инвеститор-проектант-строител

Архитект Д.Стефанов Строителство Градът – 24-30 април 2000г. Да приемем сградата като обобщен образ на иначе многоликия строителен продукт. По своята същност тя създава на хората подходящи условия за реализиране на многостранната човешка дейност и физическа защита от природните явления. Изискванията за сградата се определят от бъдещите ползватели, които финансират проекта и реализацията. В повечето […]

пълна публикация

Искам да работя за доволни хора

Архитект Д.Стефанов Черно море – сряда, 25 август 1999г. – Дойде ли добро време за българските архитекти, арх. Стефанов? Или икономическата стагнация още Ви връзва ръцете? – Архитектурата трудно може да се отдели от цялостното развитие на страната – на икономиката, на културата ни. Промените, които настъпиха, развалиха една действаща машина. А ние със същите […]

пълна публикация

Във Варна строителството ще умре последно

Архитект Д.Стефанов Black Sea Real Estate Magazine – 20 септември 1999г. – Арх. Стефанов, как се отразиха на вашата гилдия обществените промени от последните 10 години? – Най-голямата промяна беше, че през тези десетина години архитектурата се отприщи. Първоначално се отприщи строителството, защото намери лесен начин за реализация. Нещата се вързаха икономически. Има хора, които […]

пълна публикация

Градът е красив, ако жителите му са имотни

Архитект Д.Стефанов Стандарт – 22 май 1999г. – Архитект Стефанов, изненада ли ви тази награда? – Не, защото тя олицетворява оценката за дългогодишния труд на нашия колектив от архитекти. Държа да спомена имената на моите партньори Иван Бараков и Светослав Бараков. Независимо от промените в управлението на страната и организацията в икономическия живот, културата и […]

пълна публикация