Европа има интерес от проекта Русе-Варна

Архитект Д.Стефанов
Позвънете – вторник, 12 август 2008г.

Г-н Стефанов, наскоро зас­танахте начело на Съюза на архитектите във Варна, как виж­дате развитието му?

– Съюзът на архитектите е ста­ра организация, с идеална цел, която съществува от много години. Той работи за изграждане на хармонична жизнена среда и защитава професията на архитекта във всички нейни проявления. Целта на съюза е идеална и такива са намеренията на хора­та, които се събират. В момента наблюдаваме обновяване на поколе­нията и повишен ин­терес от страна на колегите към град­ските проблеми. Налице е готов­ност за сътрудничество и поема­не на отговор­ност за решава­нето на най-зна­чителните градоу­стройствени и архитектурни въпроси. Нашата цел е да се опи­таме да обеди­ним всички ар­хитекти и да ги направим обще­ствено полезни личности.

По какви за­дачи работите в момента?

– Това, което в мо­мента ни събира, са иде­ите за развитието на Вар­на. Повод за това е приема­нето на Общия устройствен план и отскоро възродената идея за пла­вателен канал Русе-Варна. После­дната датира от 1833 г. и е на гер­манския военачалник Фон Молтке. Един от идеолозите на този проект е арх. Марчо Стоянов. Има почва за подобна идея, защото Европа се разшири, включвайки България и Румъния, и вече не е без значение

скъсяването на пътя между Дунавските страни и Черно море

Сериозна група от колеги са си поставили за цел да съберат всич­ки материали, които има до момен­та по темата. Мислим да ги изло­жим в Дома на архитекта. Така об­ществеността ще се запознае с проекта. Ще се стремим да анга­жираме и депутатите ни в Евро-парламента да добират за идеята в Европа.

Убеден съм, че колегите биха били много полезни при обсъжда­нето на Обшия устройствен план (ОУП), защото архитектите умеят ла виждат и от страната на инвес­титора, чиито интереси защитават, и от страната на обществения ин­терес, когато наблюдават процеса отстрани.

Обсъжда­на ли е вече идеята за ка­нала на национално ниво, или засега се лобира за нея само в европейските институции?

– Предстои разработка на Наци­онална устройствена схема. Това трябваше да се случи отдавна. Правилният начин е на базата на общата национална стратегия да се изготвят конкретни териториал­ни разработки и ОУП. Сега първо се правят малките разработки, без да се знае какво се случва нагоре. След това, обобщавайки ги, се прави заключение на териториал­но ниво. В този смисъл от прави­телството твърдят, че са узрели да възложат изработка на национал­на схема за териториално разви­тие, която да даде в най-общ план бъдещо развитие на регионите.

Ако идеята за канала попадне в тази разработка, тя би променила икономически-съществено Севе­роизточния регион. Всичко това обаче трябва да намери допирни­те точки на интереси на европейс­ките, българските и на съседните страни, за да бъде възможно за реализация.

Отчуждаването на земи ще е един от основните проблеми,

които ще възникнат при евен­туална реализация на проекта, въпреки че това са предимно не-урбанизирани територии. Но това е проблем, който ще бъде реша­ван на следващ етап.

Споменахте ОУП, вече на­правихте няколко негови об­съждания, кои са основните мо­менти в него, с които не сте съгласни?

– ОУП е комплексен резултат от усилията на много хора за дълъг период от време. Той отразява тен­денциите в развитието на града, нанасяйки настъпилите проме­ни. Неговата цел е, отчитайки ги, да опази града, да обезпечи процесите, които са на­стъпили необратимо и да подскаже  възможното бъдещо развитие. В този аспект е свършена сери­озна работа. В посока на бъдещо развитие има общи слабости, ко­ито бяха констатирани на първото разглеждане и представяне на проекта.

Кои са тези слабости?

– По отношение на кому­никациите прави впечатле­ние крехката връзка между северната и южната страна на Варна. Все още основ­ната и единствена връзка остава Аспарухов мост. В часовете пик той става по­чти невъзможен за прехвърли движението от север на юг. Отчитайки издадени­те разрешения за строеж, визи за проектиране в райо­на на „Галата“, „Аспарухово“, Звездица, Боровец

в близките няколко години мостът ще бъде блокиран

Този план предвижда само една нова връзка, която ще е изнесена силно на запад при АМ „Черно море“. След като разчитаме на раз­витието на южните територии и вече сме дали ход на тяхното ов­ладяване, считаме, че още една или две връзки от ранга на Аспа­рухов мост трябва да бъдат пред­видени, за да може да се обвържат северната и южната част достатъ­чно добре. В противен случай има­ме два различни града.

Има много разнопосочни мнения къде точно да е тази връзка. Зад кое застава Съюзът на архитектите?

– Не се оспорва необходимос­тта на мост при Казашко. Необхо­димостта е от втори, дублиращ Аспаруховия. В плана има зало­жен един понтонен мост между града, островната част и „Аспару­хово“, тя е възможна, но докато не се изчисти островът от вредните производства, тя няма силно да облекчи трафика. Още повече, оказва се, че там остава част от контейнерния терминал. Според мен е необходимо да има втори, дори трети мост между двете части на града, който да влезе в пла­на.

Второто, което мога да кажа като впечатление засега, е намаля­ването на зелените площи в север­ната част за сметка на включването на едни големи територии в южната. Те обаче са недостъпни,

по никакъв начин нямат ролята на градски парк

Те са белите дробове на Варна и ще продължават да изпълняват тази функция, но би трябвало да се разработи план за това как ще бъдат обвързани с движението на хората и отдиха им. Трябва ла се предвидят възможности за достъп, вкарването на обекти, които да са търсени и така зелените площи да са реално използваеми.

Сериозна дискусия се по­вдигна и около съдбата на ис­торическата част на града. Как­во е мнението на съюза по въпроса?

– Това е може би най-болния въпрос. В момента общо за цент­ралните зони на града е казано, че те

не се ограничават по отношение на етажността

Всъщност за отделните части на историческия център и архео­логическия резерват предстои разработката на подробни устройствени планове, които ще бъдат одобрявани от Общинския съвет на Варна и от кмета. Това преведено от езика на нашата практика означава, че е казано -„да,ще може да се строи високо“. Ако утре някой внесе проект, как­вито всъщност вече има, за небостъргач в централната част, след като ОбС го приеме, експертният съвет може и да не го одобри, но в крайна сметка кметът и ОбС биха могли да парафират такъв небостъргач в централната част. Всъщност кули в историческия център съгласно графичните ма­териали на ОУП не са показани, но по предложените специфични правила са възможни. Считаме, че ако още на нивото на самия план не се вкара регулация за ви­сочината, не се ограничи терито­рията, в която не се допуска ви­соко строителство, както и не се въведат специфични правила за строителство, тази част от плана не бива да влиза в действие. На практика това означава, че дока­то няма одобрени и приети от обществеността и архитектурната колегия правила за историческа­та част, там да не се допуска стро­ителство. Ние многократно сме доказвали, че можем да съсипва­ме всичко около себе си.